Thông tư 16 Bộ Xây Dựng

Ngày đăng: 2014-09-04 22:43:44 | Lượt xem: 3002

Nội dung chi tiết thông tư 16 bộ xây dựng ( Thông tư số 16/2010/TT-BXD) quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của nghị định 71/2010/NĐ-CP.

BỘ XÂY DỰNG

Số: 16/2010/TT-BXD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2010                          

 

THÔNG TƯ

Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

___________________________________________________________

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở như sau:

Xem chi tiết Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

            Điều 2: Đối tượng áp dụng

 

Xem chi tiết Chương II: PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

            Điều 3: Phân loại dự án phát triển nhà ở

            Điều 4: Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư.

            Điều 5: Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

            Điều 6: Trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng theo nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước

            Điều 7: Thực hiện dự án phát triển nhà ở

            Điều 8: Huy động vốn đề đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

 

Xem chi tiết CHƯƠNG III: SỞ HỮU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở 

            Mục 1: SỞ HỮU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở

                        Điều 9: Công nhận quyền sở hữu nhà ở

                        Điều 10: Quản lý, sử dụng nhà ở công vụ

                        Điều 11: Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước.

                        Điều 12. Quản lý, sử dụng nhà chung cư; quản lý, sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị.

                        Điều 13. Xây dựng, quản lý nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân

 

 

            MỤC 2: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở XÃ HỘI ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

                        Điều 14: Xét duyệt đối tượng được thuê nhà ở xã hội được xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

                        Điều 15: Nội dung chi phí cấu thành giá cho thuê nhà ở xã hội được xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước

                        Điều 16. Phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở xã hội được xây dựng bằng vốn từ ngân sách nhà nước.

                        Điều 17. Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

           

            MỤC 3: GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở                       

                        Điều 18. Giao dịch nhà ở thương mại qua sàn giao dịch bất động sản.

                        Điều 19. Giao dịch về nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

                        Điều 20. Xử lý các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới, dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

                        Điều 21. Hợp đồng về nhà ở

 

Xem chi tiết CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ Ở 

                        Điều 22. Lưu trữ và quản lý hồ sơ về nhà ở.

                        Điều 23. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản.

                       

 

Xem chi tiết CHƯƠNG V: HIỆU LỰC THI HÀNH

                        Điều 24. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 25. Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trực thuộc Bộ Xây dựng.

Điều 26. Hiệu lực thi hành

Tin tức khác:

0909 61 3696